REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „Zostań testerką eko kosmetyków Love-Me-Green”

 1. DEFINICJE 
 1. Organizatorem Konkursu „Zostań testerką eko kosmetyków Love-Me-Green” jest Evolve Sp. z o.o. Spółka komandytowa, z siedzibą w  Piasecznie (05-500), ul. Młynarska 23/55, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, udzieli odpowiedzi na pytanie opublikowane w poście konkursowym oraz poda swoje imię i nazwisko oraz e-mail i adres korespondencyjny, przesyłając je na adres: konkurs@love-me-green.com.
 3. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, jest 30 Uczestników, którzy na podstawie nadesłanych zgłoszeń zakwalifikują się do kolejnego etapu; 20 Uczestników, którzy na podstawie nadesłanych zgłoszeń ze zdjęciem, zakwalifikują się do następnego etapu,3 Uczestników najlepszych, którzy zostaną wybrani przez jury i fanów profilu Love Me Green na Facebooku.
 4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to  30 pełnowymiarowych kosmetyków marki Love-Me-Green oraz publikacja 20 najlepszy prac na blogu marki, jak również w ostatnim etapie 3 produkty ufundowane przez Partnerów konkursu: 1 nagroda: „Darmowe zakupy” jednego wybranego produktu ze sklepu online grandesaldi.pl, 2 nagroda: zestaw 3 książek sponsorowanych przez wydawnictwo Wielka Litera, 3 nagroda: bransoletka ufundowana przez markę byDizubeka.
 1. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs trwa w dniach 13.02 – 13.03.2015 r.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi przesłać swoje uzasadnienie dlaczego jego zdaniem powinien zostać testerem eko kosmetyków marki Love-Me-Green, w dalszym etapie przetestować produkt marki i napisać jego recenzję, w kolejnym etapie spośród 20 nadesłanych recenzji jury wybierze 5 najciekawsze prac (recenzję ze zdjęciem produktu), których autorzy zostaną poddani ocenie fanów profilu Love Me Green na Facebooku. 1 i 2 miejsce przyznawane jest przez jury, a 3 prze Fanów Love Me Green (przyznawanie głosów odbywa się poprzez oddanie „like’a” pod jedną kandydatur do zwycięstwa. 3 wybrane osoby, otrzymają ufundowane przez sponsorów nagrody.
 3. Każdy Uczestnik musi być fanem marki na Facebooku: https://www.facebook.com/lovemegreen
 4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.
 6. O przyznaniu Nagrody oraz sposobie i terminie jej przekazania Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora najpóźniej 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Organizator ogłosi wyniki konkursu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na swoim blogu oraz fanpage’u na Facebooku
 8. Żadna nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: pl@love-me-green.com
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: pl@love-me-green.com. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
Reklamy